10:

    7 =             Geschossdurchmesser (Kaliber) in Millimeter

    57 =           Hülsenlänge der Patronen in Millimeter

    R =            Patronen mit Rand

    10,5 g =    Geschossgewicht in Gramm

    TIG =         Torpedoidealgeschoss